1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
1.1. A PRO-DESIGN HUNGARY KFT. (székhely: 2086 Tinnye, Honfoglalás u.38., telefon: 06-26-535-016, e-mail: info@pro-design.hu, adószám: 14580330-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-125235 a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégjegyzékben, a továbbiakban: Szállító) a jelen általános szerződési feltételekben és az annak alapján leadott egyedi rendelésekben foglaltak szerinti szolgáltató tevékenységet végez a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) részére.
1.2. A www.pro-design.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető értékesítési rendszerben (a továbbiakban Értékesítési Rendszer) történő vásárlásra a Weboldalon keresztül van lehetőség.
1.3. A szerződés elektronikus úton történő megkötésére a jelen általános szerződési feltételekben illetőleg a Weboldalon mindenkor szereplő tájékoztatásban foglaltak irányadók.
1.4. Az Értékesítési Rendszerben megkötendő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a jelen általános szerződési feltételek szerinti ajánlatokat és azok elfogadását Szállító iktatja, Megrendelő a megrendelés száma alapján érdeklődhet a megrendelése felől, amely számot Megrendelő a megrendelési információkat tartalmazó, Szállító számítógépes rendszere által automatikusan küldött és ajánlatnak, illetve elfogadásnak vagy visszaigazolásnak nem minősülő értesítésből ismerheti meg.
1.5. A szerződés nyelve a magyar.
1.6. Az Értékesítési Rendszerben bárki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A regisztrációval a Megrendelő a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.
1.7. A Megrendelő kijelenti, hogy a regisztráció során általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Hamis adatok tudatos rögzítése a regisztráció során Szállító megtévesztésének minősül, az abból eredő károkért a hamis adatot szolgáltató Megrendelő felel.
2.) A TERMÉKEK
Az Értékesítési Rendszerben megvásárolható termékek (a továbbiakban Termékek) a Weboldalon mindenkor szereplő azon árucikkek, amelyek szállítását Szállító a 3.6 pont szerinti visszaigazolásában megerősítette. A Termékek eladási ára és jellemzői a konkrét árucikket ábrázoló kép mellett feltüntetett információkból ismerhetők meg. Az eladási ár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót is. Az eladási ár a szállítás díját nem tartalmazza, azt a Megrendelő a megrendelés során mindenkor megjelenő tájékoztatásból ismerheti meg.
3.) VÁSÁRLÁS AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZERBEN
3.1. Szállító a 3.6 pont szerinti visszaigazolás elküldésével vállalja a Weboldalon szereplő termékek beszerzését és megrendelő részére történő szállítását.
3.2. Az Értékesítési Rendszerben történt regisztrációval Megrendelő kijelenti, hogy elfogadja jelen általános szerződési feltételeket, és tisztában van a vásárlás jelen általános szerződési feltételekben rögzített menetével.
3.3. Az Értékesítési Rendszerben történő érvényes regisztrációhoz Megrendelő a regisztrációs oldalon található valamennyi rovatot köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért, illetve a regisztrációs folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért a Szállító felelősséget nem vállal. Megrendelő a regisztráció során megadott és így a Szállító által nyilvántartott adatait a felhasználónév és a jelszó ismeretében bármikor ellenőrizni és módosítani tudja.
3.4. Szállító aktuális ajánlati felhívását a Weboldal tartalmazza a Termékeket jelölő képek és az azok mellett található információk feltüntetésével. A Weboldalon feltüntetett Termékek és az azokra vonatkozó információk ajánlattételnek nem minősülnek.
3.5. Szállító ajánlati felhívására Megrendelő a kiválasztott Termék árukosárba történő helyezését, valamint a szállítási mód és a fizetési információk megadását követően, a "rendelés megerősítése" ikonra történő kattintással tesz ajánlatot. Az árukosár tartalma a megrendelés megerősítésének időpontjáig bármikor megváltoztatható. Az adatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása érdekében a megrendelés megerősítését megelőzően az árukosár teljes tartalma önálló ablakban jelenik meg, amelynek kinyomtatására is lehetőség nyílik.
3.6. Szállító számítógépes rendszere automatikusan értesíti Megrendelőt megrendelése számáról, és a megrendeléssel kapcsolatos egyéb információkról, amely nem minősül az ajánlat elfogadásának vagy visszaigazolásnak. Szállító az ajánlatot a Megrendelő részére e-mail útján ezen értesítőt követően haladéktalanul elküldött visszaigazolással fogadja el. Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő ajánlatának elküldésétől számított negyvennyolc (48) órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik. A Megrendelő ajánlatának megfelelő tartalmú visszaigazolással a szerződés létrejön. Amennyiben Szállító visszaigazolása a megrendelésében foglaltaktól eltér, úgy az új ajánlattételnek minősül és a szerződés az új ajánlat Megrendelő általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
3.7. A Megrendelő köteles a szállítás - 3.6. pont szerinti visszaigazolásban megjelölt időpontjában - a Termékeket tételesen ellenőrizni, mennyiségileg átvenni. Szerződésszerű - a megrendelés szerinti visszaigazolásnak megfelelő - teljesítés esetén Megrendelő köteles az átvételt aláírásával elismerni, és a Termékek ellenértékét számla ellenében az átvételkor készpénzben megfizetni. Az átvételt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szállítónak nem áll módjában elfogadni, kivéve azon hibákat, amelyek az átvételkor nem voltak észlelhetők.
4.) A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. A jelen általános szerződésben és az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltak szerint Szállító köteles a megrendelt Termékeket Megrendelőnek átadni, Megrendelő pedig köteles azokat átvenni és ellenértéküket megfizetni.
4.2. A szállításnak a weboldalon aktuálisan feltüntetett költségei a Megrendelőt terhelik.
4.3. Amennyiben Megrendelő a szerződés szerint szállított Termékeket bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles Szállító ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
4.4. A Megrendelő jogosult a megrendelést követően, de még a szállítás időpontját megelőző huszonnégy (24) órán belül a vásárlástól minden jogkövetkezmény nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát a jelen pontban meghatározott határidőben, e-mail útján jelzi az Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli.
4.5 A Megrendelő jogosult a szerződéstől az áru átvételét követő nyolc (8) munkanapon belül indokolás nélkül elállni. Ilyen esetben Megrendelő elállását e-mail útján közli Szállítóval, és egyidejűleg intézkedik a Termék visszaszállítása iránt. A visszaszállítás költségeit Megrendelő viseli, kivéve, ha Szállító a megrendeléstől eltérően, helyettesítő áruval teljesített. Megrendelő a Termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg Szállító üzletében személyesen is jogosult elállását a Szállítóval közölni. Szállító az elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül köteles a Megrendelő által a visszaszállítás költségein felül kifizetett összeget részére visszatéríteni. A visszatérítés a Megrendelő választása szerint a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján, vagy Szállító üzletében, a Felek által előre egyeztetett időpontban készpénzben, a Termék visszaszállítását követően történik. Szállító Megrendelő elállása esetén követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Megrendelő nem gyakorolhatja a jelen pontban meghatározott elállási jogát olyan Termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó. A jelen pontban meghatározott elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt a Szállító üzletében megvásárolt Termékek vonatkozásában. Megrendelő elállási jogára egyebekben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet irányadó.
4.6 A szavatossági és jótállási jogok gyakorlására a Polgári törvénykönyv, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók. Megrendelő kifogásait Szállító Vevőszolgálatán érvényesítheti.
4.7. Szállító szabadon megváltoztathatja a Weboldalon szereplő Termékeket, árakat, határidőket. Ezen módosítások a Weboldalon történő megjelenítéstől kezdődően hatályosak, és a már megkötött szerződéseket nem érintik.
4.8. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a jelen általános szerződési feltételekben vagy az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltakat, a Szállító szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, és az esetlegesen létrejött szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a Megrendelő kártérítésre igényt nem tarthat.
5.) A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
5.1. Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a Megrendelő ismeretekkel rendelkezik az Internet nyújtotta lehetőségekről és azok korlátairól, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai feltételekre, teljesítményekre és a működés kapcsán felmerülő esetleges hibákra.
5.2. A Szállító nem felel az Internet használatával járó, annak során a Szállítótól függetlenül előforduló, hibákért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:
* Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása
* Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza az Értékesítési Rendszer zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást
* Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
* Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése
* Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése
* Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei
5.3. A Szállító nem felel semmilyen kárért, ami akár közvetlenül akár közvetett módon az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt a kapcsolódás és a vásárlás során valamely technikai okból következett be.
5.4. A Megrendelő kötelezettsége a számítógépén tárolt adatainak a védelme a behatolóktól. Szállító nem felel Megrendelő e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért.
6.) ADATVÉDELEM
6.1. Szállító a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései szerint jár el.
6.2. Szállító Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti.
6.3. Szállító a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint létrejött szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
6.4. Szállító - a 6.3. pontban foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Szállítónak úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
6.5. Szállító a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a 6.4. pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Megrendelőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Megrendelő külön hozzájárulása alapján kezelhet.
6.6. Szállító a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a 6.5. pont szerinti adatkezelést Megrendelő megtilthassa.
6.7. A 6.5. pontban meghatározott adatokat Szállító nem kapcsolhatja össze Megrendelő azonosító adataival és a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatja át harmadik személy számára.
6.8. Megrendelő a regisztrációval tudomásul veszi és hozzájárul a 6.2., 6.3 és a 6.4. pontban meghatározott adatkezeléshez. A 6.2., 6.3. illetve 6.4. pontokban meghatározott célokból kezelt adatokat - ide nem értve a regisztráció során megadott adatokat - törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A 6.5. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Megrendelő így rendelkezik. A regisztráció során megadott adatokat a Megrendelő törli a rendszerből. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
6.9 Megrendelő által a Weboldal „vélemények” menüpontjában küldött vagy átvitt adatok, információk vagy egyéb közlemények (a továbbiakban: közlemények) nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megillető jogi védelemben. E közlemények elküldésével Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, vagy a jelen oldalakról történő elküldése, átvitele vagy tárolása.
Szállító a Weboldal illetve ügyfélszolgálata útján biztosítja, hogy a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szállító mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Megrendelővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadók.

Vásárlással kapcsolatos jogi tudnivalók és információk:

1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1. A DIGIFLY HUNGARY:

(Mecséry Ottóné e.v. székhely: 2890 Tata, Egység u. 7-13., telefon: 06-34/382-317, e-mail: cormoransport@gmail.com, adószám: 48437165-2-31, e.v.engedélyszám: EV-242801, Vállalkozói engedély nyilvántartási száma:4752687, a továbbiakban: Szállító) a jelen általános szerződési feltételekben és az annak alapján leadott egyedi rendelésekben foglaltak szerinti szolgáltató tevékenységet végez a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) részére.

 

1.2. A www.digishop.asolo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető értékesítési rendszerben (a továbbiakban Értékesítési Rendszer) történő vásárlásra a Weboldalon keresztül van lehetőség.

 

1.3. A szerződés elektronikus úton történő megkötésére a jelen általános szerződési feltételekben illetőleg a Weboldalon mindenkor szereplő tájékoztatásban foglaltak irányadók.

 

1.4. Az Értékesítési Rendszerben megkötendő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a jelen általános szerződési feltételek szerinti ajánlatokat és azok elfogadását Szállító iktatja, Megrendelő a megrendelés száma alapján érdeklődhet a megrendelése felől, amely számot Megrendelő a megrendelési információkat tartalmazó, Szállító számítógépes rendszere által automatikusan küldött és ajánlatnak, illetve elfogadásnak vagy visszaigazolásnak nem minősülő értesítésből ismerheti meg.

 

1.5. A szerződés nyelve a magyar.

 

1.6. Az Értékesítési Rendszerben bárki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A regisztrációval a Megrendelő a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

1.7. A Megrendelő kijelenti, hogy a regisztráció során általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Hamis adatok tudatos rögzítése a regisztráció során Szállító megtévesztésének minősül, az abból eredő károkért a hamis adatot szolgáltató Megrendelő felel.

 

2.) A TERMÉKEK:

 

Az Értékesítési Rendszerben megvásárolható termékek (a továbbiakban Termékek) a Weboldalon mindenkor szereplő azon árucikkek, amelyek szállítását Szállító a 3.6 pont szerinti visszaigazolásában megerősítette. A Termékek eladási ára és jellemzői a konkrét árucikket ábrázoló kép mellett feltüntetett információkból ismerhetők meg. Az eladási ár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót is. Az eladási ár a szállítás díját nem tartalmazza, azt a Megrendelő a megrendelés során mindenkor megjelenő tájékoztatásból ismerheti meg.

 

3.) VÁSÁRLÁS AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZERBEN:

 

3.1. Szállító a 3.6 pont szerinti visszaigazolás elküldésével vállalja a Weboldalon szereplő termékek beszerzését és megrendelő részére történő szállítását.

 

3.2. Az Értékesítési Rendszerben történt regisztrációval Megrendelő kijelenti, hogy elfogadja jelen általános szerződési feltételeket, és tisztában van a vásárlás jelen általános szerződési feltételekben rögzített menetével.

 

3.3. Az Értékesítési Rendszerben történő érvényes regisztrációhoz Megrendelő a regisztrációs oldalon található valamennyi rovatot köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért, illetve a regisztrációs folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért a Szállító felelősséget nem vállal. Megrendelő a regisztráció során megadott és így a Szállító által nyilvántartott adatait a felhasználónév és a jelszó ismeretében bármikor ellenőrizni és módosítani tudja.

 

3.4. Szállító aktuális ajánlati felhívását a Weboldal tartalmazza a Termékeket jelölő képek és az azok mellett található információk feltüntetésével. A Weboldalon feltüntetett Termékek és az azokra vonatkozó információk ajánlattételnek nem minősülnek.

 

3.5. Szállító ajánlati felhívására Megrendelő a kiválasztott Termék árukosárba történő helyezését, valamint a szállítási mód és a fizetési információk megadását követően, a "rendelés megerősítése" ikonra történő kattintással tesz ajánlatot. Az árukosár tartalma a megrendelés megerősítésének időpontjáig bármikor megváltoztatható. Az adatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása érdekében a megrendelés megerősítését megelőzően az árukosár teljes tartalma önálló ablakban jelenik meg, amelynek kinyomtatására is lehetőség nyílik.

 

3.6. Szállító számítógépes rendszere automatikusan értesíti Megrendelőt megrendelése számáról, és a megrendeléssel kapcsolatos egyéb információkról, amely nem minősül az ajánlat elfogadásának vagy visszaigazolásnak. Szállító az ajánlatot a Megrendelő részére e-mail útján ezen értesítőt követően haladéktalanul elküldött visszaigazolással fogadja el. Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő ajánlatának elküldésétől számított negyvennyolc (48) órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik. A Megrendelő ajánlatának megfelelő tartalmú visszaigazolással a szerződés létrejön. Amennyiben Szállító visszaigazolása a megrendelésében foglaltaktól eltér, úgy az új ajánlattételnek minősül és a szerződés az új ajánlat Megrendelő általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

3.7. A Megrendelő köteles a szállítás - 3.6. pont szerinti visszaigazolásban megjelölt időpontjában - a Termékeket tételesen ellenőrizni, mennyiségileg átvenni. Szerződésszerű - a megrendelés szerinti visszaigazolásnak megfelelő - teljesítés esetén Megrendelő köteles az átvételt aláírásával elismerni, és a Termékek ellenértékét számla ellenében az átvételkor készpénzben megfizetni. Az átvételt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szállítónak nem áll módjában elfogadni, kivéve azon hibákat, amelyek az átvételkor nem voltak észlelhetők.

 

 

4.) A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

 

4.1. A jelen általános szerződésben és az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltak szerint Szállító köteles a megrendelt Termékeket Megrendelőnek átadni, Megrendelő pedig köteles azokat átvenni és ellenértéküket megfizetni.

 

4.2. A szállításnak a weboldalon aktuálisan feltüntetett költségei a Megrendelőt terhelik.

 

4.3. Amennyiben Megrendelő a szerződés szerint szállított Termékeket bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles Szállító ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

 

4.4. A Megrendelő jogosult a megrendelést követően, de még a szállítás időpontját megelőző huszonnégy (24) órán belül a vásárlástól minden jogkövetkezmény nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát a jelen pontban meghatározott határidőben, e-mail útján jelzi az Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli.

 

4.5 A Megrendelő jogosult a szerződéstől az áru átvételét követő tizennégy (14) munkanapon belül indokolás nélkül elállni. Ilyen esetben Megrendelő elállását e-mail útján közli Szállítóval, és egyidejűleg intézkedik a Termék visszaszállítása iránt. A visszaszállítás költségeit Megrendelő viseli, kivéve, ha Szállító a megrendeléstől eltérően, helyettesítő áruval teljesített. Megrendelő a Termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg Szállító üzletében személyesen is jogosult elállását a Szállítóval közölni. Szállító az elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül köteles a Megrendelő által a visszaszállítás költségein felül kifizetett összeget részére visszatéríteni. A visszatérítés a Megrendelő választása szerint a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján, vagy Szállító üzletében, a Felek által előre egyeztetett időpontban készpénzben, a Termék visszaszállítását követően történik. Szállító Megrendelő elállása esetén követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Megrendelő nem gyakorolhatja a jelen pontban meghatározott elállási jogát olyan Termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó. A jelen pontban meghatározott elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt a Szállító üzletében vagy személyesen átadott ill. megvásárolt Termékek vonatkozásában. Megrendelő elállási jogára egyebekben a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet irányadó.

 

4.6 A szavatossági és jótállási jogok gyakorlására a Polgári törvénykönyv, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók. Megrendelő kifogásait Szállító Vevőszolgálatán érvényesítheti.

 

4.7. Szállító szabadon megváltoztathatja a Weboldalon szereplő Termékeket, árakat, határidőket. Ezen módosítások a Weboldalon történő megjelenítéstől kezdődően hatályosak, és a már megkötött szerződéseket nem érintik.

 

4.8. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a jelen általános szerződési feltételekben vagy az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltakat, a Szállító szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, és az esetlegesen létrejött szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a Megrendelő kártérítésre igényt nem tarthat.

 

5.) A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

 

5.1. Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a Megrendelő ismeretekkel rendelkezik az Internet nyújtotta lehetőségekről és azok korlátairól, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai feltételekre, teljesítményekre és a működés kapcsán felmerülő esetleges hibákra.

 

5.2. A Szállító nem felel az Internet használatával járó, annak során a Szállítótól függetlenül előforduló, hibákért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:

 

  • Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása
  • Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza az Értékesítési Rendszer zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást
  • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
  • Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése
  • Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése
  • Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei

 

5.3. A Szállító nem felel semmilyen kárért, ami akár közvetlenül akár közvetett módon az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt a kapcsolódás és a vásárlás során valamely technikai okból következett be.

 

5.4. A Megrendelő kötelezettsége a számítógépén tárolt adatainak a védelme a behatolóktól. Szállító nem felel Megrendelő e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért.

 

 

6.) ADATVÉDELEM:

 

6.1. Szállító a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései szerint jár el.

 

6.2. Szállító Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti.

 

6.3. Szállító a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint létrejött szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

6.4. Szállító - a 6.3. pontban foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Szállítónak úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

6.5. Szállító a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a 6.4. pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Megrendelőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Megrendelő külön hozzájárulása alapján kezelhet.

 

6.6. Szállító a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a 6.5. pont szerinti adatkezelést Megrendelő megtilthassa.

 

6.7. A 6.5. pontban meghatározott adatokat Szállító nem kapcsolhatja össze Megrendelő azonosító adataival és a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatja át harmadik személy számára.

 

6.8. Megrendelő a regisztrációval tudomásul veszi és hozzájárul a 6.2., 6.3 és a 6.4. pontban meghatározott adatkezeléshez. A 6.2., 6.3. illetve 6.4. pontokban meghatározott célokból kezelt adatokat - ide nem értve a regisztráció során megadott adatokat - törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A 6.5. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Megrendelő így rendelkezik. A regisztráció során megadott adatokat a Megrendelő törli a rendszerből. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 

6.9 Megrendelő által a Weboldal „vélemények” menüpontjában küldött vagy átvitt adatok, információk vagy egyéb közlemények (a továbbiakban: közlemények) nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megillető jogi védelemben. E közlemények elküldésével Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, vagy a jelen oldalakról történő elküldése, átvitele vagy tárolása.

 

Egyéb rendelkezések:

Szállító a Weboldal illetve ügyfélszolgálata útján biztosítja, hogy a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szállító mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Megrendelővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadók.